Tài liệu/sách/bản tính

Sách mô hình giàn ảo (Strut and tie)

Nội dung cuốn sách “Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo” có cấu trúc gồm 3 chương liên quan đến các khái niệm về lý thuyết mô hình giàn ảo, áp dụng phương pháp giàn ảo để phân tích thiết kế dầm và một số ví dụ trong tính …

Tính toán nhà thép tiền chế 3 tầng

Thuyết minh tính toán nhà thép 3 tầng.  Lưu ý : Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo vì thuyết minh này còn lẫn lộn giữa tiêu chuẩn hoa kỳ và Tiêu chuẩn VN. Có nhiều vấn đề chưa minh bạch trong thuyết minh này, Các thánh soi tải về và tham khảo thôi …